Homepage / / Юбилейный конкурс "Юрай Брабец - 80"

Юбилейный конкурс "Юрай Брабец - 80"

31 December 2018

Slovenská organizácia kompozičného šachu SOKŠ vypisuje pri príležitosti 80. narodenín Juraja

Brabca (26.5.2018) medzinárodnú skladateľskú súťaž na novostrategické dvojťažky, v ktorých je

použitý aspoň jeden tzv. „krivý cvrček“ (tento názov vymyslel Juraj Lörinc). „Kriví cvrčkovia“ sa od

obyčajných cvrčkov líšia tým, že nad prekážkou menia smer svojho doskoku, a to: los (moose)

o 45°, orol (eagle) o 90°, vrabec (sparrow) o 135° a škrečok (hamster) o 180°. Použitie ďalších

exoprvkov je dovolené, rozhodcom je jubilant. Skladby posielajte elektronickou poštou na

adresu usporiadateľa Juraja Lörinca juraj.lorinc@gmail.com najneskôr do 31.12.2018.

Príklady na animovaných diagramoch a vypísanie v pdf formáte môžete nájsť na stránke SOKŠ:

https://soks.sk/juraj-brabec-80-jt-c-31-12-2018/.


Slovak Organization for Chess Composition (SOKŠ) announces international jubilee tourney on

the occasion of the 80th birthday of Juraj Brabec (26.5.2018). The tourney is announced for

twomovers with changes (new-strategical twomovers) employing at least one „oblique

grasshopper“ (the name “krivý cvrček” was invented by Juraj Lörinc). „Oblique grasshoppers“

differ from the ordinary grasshoppers by the fact that they turn direction of their move in the

following way: moose (los) by 45°, eagle (orol) by 90°, sparrow (vrabec) by 135° and hamster

(škrečok) by 180°. Utilization of other fairy elements is allowed; the tourney will be judged by

jubilee Juraj Brabec. The entries should be sent by e-mail to the address of tourney director Juraj

Lörinc juraj.lorinc@gmail.com until 31.12.2018.

Examples with animated diagrams and announcing in pdf format you can find on SOKŠ web site:

https://soks.sk/juraj-brabec-80-jt-c-31-12-2018/.